ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ fitness boutique

Έδρα: Θεσσαλονίκη, οδός Παύλου Μελά αριθ.21

Παράρτημα: Θεσσαλονίκη, οδός Παύλου Μελά αριθ.18

Τηλ. Επικοινωνίας: 2311821951

Email: somatostexni@gmail.com

Website: https://somatostexni.com

Εισαγωγή

Η παρούσα  Πολιτική Απορρήτου  Επιχείρησης  αναλύει τον τρόπο που η Επιχείρηση «ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ fitness boutique» που θα καλείται στην παρούσα Επιχείρηση, «ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ fitness boutique» που θα καλείται στην παρούσα Επιχείρηση, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας και τον τρόπο να τα ασκήσετε. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με διάφορα μέσα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, της νόμιμης λειτουργίας της Επιχείρησης και της καλύτερης εξυπηρέτησης σας.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Επιχείρησης, την Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας, την Πολιτική Cookies, προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) από την Επιχείρηση Σώματος Τέχνη Fitness Boutique.

Ι. Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση με την επωνυμία « ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ fitness boutique» (στο εξής «η Επιχείρηση») όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον ιδρυτή Απόστολο Τζελέττα ο οποίος διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://somatostexni.com (στο εξής «Ιστοσελίδα»).
Η Επιχείρηση είναι μια επίσημη εμπορική επιχείρηση -γυμναστήριο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ή ατομικής σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος καθώς και on line coaching με ΑΦΜ 105323444 Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Παύλου Μελά αριθ.21 και παράρτημα Θεσσαλονίκης οδός Παύλου Μελά αριθ. 18, Τ.Κ 54622 τηλέφωνο επικοινωνίας: 2311821951 email:  somatostexni@gmail.com.
Η Επιχείρηση σέβεται την ιδιωτικότητά σας και έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία και τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΙΙ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας, των πελατών της- αθλούμενων, των μελών της, των εργαζόμενων, τρίτων/συνεργατών/προμηθευτών (όπως διαχειριστή social media, υπεύθυνος διαχείρισης και φιλοξενίας της Ιστοσελίδας, εξωτερικός λογιστή, μηχανικός ασφαλείας, τεχνικούς όπως ηλεκτρολόγο, υδραυλικό κ.α. οργανισμοί , δημόσιοι φορείς κ.α.), ιδιοκτήτη ή διαχειριστή των ακινήτων που εδρεύει η Επιχείρηση, στα πλαίσια της λειτουργίας και διοίκησης της Επιχείρησης, της παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης μέσω ομαδικής ή ατομικής σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους καθώς και την επίτευξη των σκοπών της.

ΙΙΙ. Λόγοι Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 1. Διοίκηση και λειτουργία της Επιχείρησης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.
 2. Παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης με ομαδική ή ατομική σωματική άσκησης και άθλησης και την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
 3. Σύναψη εγγράφων ή ηλεκτρονικών συμβάσεων σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία για την εκμίσθωση του ακινήτου που στεγάζεται η Επιχείρηση και το παράρτημα αυτή, και για συνεργασία με τρίτους συνεργάτες, προμηθευτές κλπ.
 4. Συνεργασία με τρίτους συνεργάτες /προμηθευτές όπως γυμναστές-προπονητές, κ.α.
 5. Επικοινωνία στα πλαίσια της συνεργασίας μας και της ενημέρωσης σας για υπηρεσίες και τις δράσεις μας ..
 6. Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις της Επιχείρησης (όπως φορολογικές, νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου κ.α.).
 7. Προωθητικές ενέργειες – Διαφημίσεις της Επιχείρησης
 8. Διασφάλιση και άσκηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση στα πλαίσια όπως αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της όπως την δημιουργία και διατήρηση αρχείου πελατών- αθλούμενων, τρίτων συνεργατών, εργαζόμενων για την εύρυθμη λειτουργία του, τις εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για τη προστασία των συμφερόντων του ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών.
 9. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σας θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) προς το δημόσιο συμφέρον όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.
  Θα ενημερώνεστε εγγράφως είτε με e-mail ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας.
 10. Διαχείριση ιστοσελίδας https://somatostexni.com μέσω του διαδικτύου https://somatostexni.com/privacy-policy/

ΙV. Ομάδες Yποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών και δραστηριοτήτων, η Επιχείρηση επεξεργάζεται (συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, ανακτά, κοινοποιεί κ.α.) τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των παρακάτω ομάδων υποκειμένων:
Των πελατών αθλούμενων, μελών της Διοίκησης-εκπροσώπων της Επιχείρησης, υποψήφιων και ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, κάθε προμηθευτή και τρίτου εξωτερικού συνεργάτη όπως για παράδειγμα τον εξωτερικό λογιστή, νομικό σύμβουλο, τεχνικό ασφαλείας, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ακινήτου που στεγάζεται η έδρα της Επιχείρησης και παράρτημα της, διαχειριστή ιστοσελίδας, κ.α.
Η επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται https://somatostexni.com μέσω του διαδικτύου https://somatostexni.com/privacy-policy/

V. Ειδικότερα για τα Δεδομένα που Επεξεργαζόμαστε

1. Δεδομένα των πελατών αθλούμενων

Απλά: Ονοματεπώνυμο πελάτη, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, περιοχή, Τ.Κ., πόλη, περιφέρεια, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμούς στα social media, και σε πλατφόρμες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμμετοχής όπως Skype, ZOOM κ.α.

Ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα): Στοιχεία υγείας, ιατρική γνωμάτευση, παθήσεις αλλεργίες, αναπηρία, ιατρικό ιστορικό, ΑΜΚΑ.

Στην περίπτωση προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του θεράποντα , υπογράφοντα της γνωμάτευση ιατρού όπως ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας, αριθ. Μητρώου στο Ιατρικό Σύλλογο, ΑΦΜ και όλες τις τυχόν πληροφορίες που αναγράφονται επί της γνωμάτευσης.

2. Δεδομένα των μελών της Διοίκησης της Επιχείρησης

Απλά: Ονοματεπώνυμο, ιδιότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), εκπαίδευση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( email), λογαριασμοί social media και σε πλατφόρμες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμμετοχής όπως Skype, ZOOM κ.α

Βιομετρικά: φωτογραφίες/βίντεο

3.Δεδομένα των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων

Απλά: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλοι σπουδών – εκπαίδευση – γνώσεις, στοιχεία στρατιωτικής θητείας (άνδρες εργαζόμενους).

Ειδικής κατηγορίας: Δεδομένα υγείας (φυσική, πνευματική κατάσταση, ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή)

Βιομετρικά φωτογραφίες/βίντεο

4. Δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών (λογιστής, νομικός σύμβουλος, τεχνικός ασφαλείας, ειδικοί γυμναστές, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ακινήτου που στεγάζεται η έδρα της Επιχείρησης και παραρτήματος αυτής, διαχειριστή ιστοσελίδας, influencer κ.α.).

Απλά: Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα/ ασχολία, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Συλλόγου (Δικηγορικός κλπ), Τραπεζικός Λογαριασμός, τίτλοι σπουδών – εκπαίδευση, γνώσεις (στοιχεία βιογραφικού σημειώματος), λογαριασμοί social media και σε πλατφόρμες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμμετοχής όπως Skype, ZOOM κ.α

Βιομετρικά: φωτογραφίες/βίντεο)

VI. Από Ποιους Συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, μελών διοίκησης-εκπροσώπων της, εργαζόμενων, τρίτων συνεργατών, προμηθευτών, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ακινήτου που στεγάζεται η έδρα της Επιχείρησης και παράρτημα αυτής, τα συλλέγουμε από τα ίδια τα υποκείμενα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.

VII. Σκοποί Επεξεργασίας 

1: Δεδομένα των πελατών (αθλούμενων):
1. Ενημέρωση για τα υπηρεσίες μας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. 2. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μας. 3.Φυσική ή διαδικτυακή παροχή των υπηρεσιών προγραμμάτων εκγύμνασης.4.Έκδοση φορολογικών παραστατικών 5.Δημιουργία και Τήρηση Αρχείου Πελατών. 6.Επικοινωνία για την εξυπηρέτηση των πελατών (τηλεφωνική, sms). 7. Έλεγχος υπολοίπων πελατών/ενημέρωση οφειλών. 8.Εξωδικαστικές / δικαστικές ενέργειες (εξόφλησης οφειλών ή άλλων νομικών ενεργειών). 9.Συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 10. Έλεγχος ικανότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα εκγύμνασης από τον ιατρικό φάκελο. 11.Επικαιροποίηση αρχείου πελατών.

2.Δεδομένα των μελών της Διοίκησης της Επιχείρησης:
1. Διοίκηση και εκπροσώπηση Επιχείρησης. 2. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε χρήση. 3. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων (εξωδικαστικών/δικαστικών). 4. Συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις της Επιχείρησης. 5. Αναρτήσεις σε socialmedia ( Facebook, Instagram) website. 6. Αρχειοθέτηση, 7. Επικοινωνία.

3. Δεδομένα εργαζόμενων:
1.Αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων εργαζόμενων για ενδεχόμενη πρόσληψη. 2.Επικοινωνία (τηλεφωνική, sms, email ) και συνέντευξη με υποψήφιο με σκοπό την άμεση ή μελλοντική συνεργασία 3. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης εργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και του εργαζομένου 4.Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου εργαζόμενων. 5.Συμμόρφωση επιχείρησης στο εργατικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. 6.Διαχείριση μισθοδοσίας. 7.Χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αποζημίωση, 8. Χορήγηση αδείας, 9.Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, 10. Λύση σύμβασης εργασίας, 11.Θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων με τον εργαζόμενο, 12. Επικοινωνία μέσω skype, zoom, outlook, για εξ αποστάσεως εργασία, τηλεργασία 13.Επιδότηση εργαζόμενων από Κράτος στα πλαίσια των μέτρων covid 19 ή για άλλες επιδοτήσεις εργαζόμενων.14. Αναρτήσεις σε socialmedia ( Facebook, Instagram) website.

4.Δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών:
1.Αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων συνεργατών για ενδεχόμενη συνεργασία. 2.Επικοινωνία (τηλεφωνική, sms, email) και συνέντευξη με υποψήφιο με σκοπό την συνεργασία. 3.Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. 4.Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου συνεργατών/προμηθευτών. 5.Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών – αποδείξεων, κ.λπ.). 6.Η επικοινωνία στα πλαίσια της συνεργασίας. 7. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική, κ.α.). 8. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νομική χρήση. 9. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 10. Αναρτήσεις σε social media ( Facebook, Instagram, Youtube) website.

5. Δεδομένα εκμισθωτή /διαχειριστή του ακινήτου που στεγάζονται η Επιχείρηση.
1.Σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, 2. Συμμόρφωση στη νομοθεσία, 3. Επικοινωνία για ζητήματα που απορρέουν από την σύμβαση μίσθωσης, 4. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων. 5. Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων Επιχείρησης.

6. Φωτογραφίες / Βίντεο:
Η Επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο συνεργατών της , εργαζόμενων, πελατών-αθλούμενων, σε εκδηλώσεις για προώθηση των υπηρεσιών της όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας καθώς και σε social media, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.Η λήψη φωτογραφικών /βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας γίνονται μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση που μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Ενημέρωση και Φόρμα συγκατάθεσης η οποία σας γνωστοποιείται.

7: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:
Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) ή εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

Σημαντική επισήμανση:
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα σας που μας ανακοινώθηκαν, από που μας ανακοινώθηκαν, το σκοπό επεξεργασίας τους, τη νόμιμη βάση, το χρόνο και τρόπο αποθήκευσης καθώς και τα δικαιώματά σας. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους οριζόμενους ως άνω σκοπούς. Επεξεργασία για άλλο σκοπό από αυτόν που ορίζεται με την παρούσα γίνεται μόνο με προηγούμενη ενημέρωσή σας για τον σκοπό επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση, τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων σας. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.
Όλα όσα ορίζονται στην παρούσα ισχύουν με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VIII. Νομιμότητα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Η σύναψη και εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκγύμνασης .

3. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας και συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και εργαζόμενου, τρίτου συνεργάτη, εκτελούντος την επεξεργασία.

4. Για τη συμμόρφωση της Επιχείρησης στη Νομοθεσία.

5. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος της Επιχείρησης (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, κ.λπ.).

6. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.

7. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Επιχείρησης ή των υποκειμένων.

8.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση όπως η εκπλήρωση των σκοπών της καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της όπως η συμμετοχή της σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή κρατικές επιδοτήσεις, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία συμφέροντα και τους σκοπούς της, προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης κ.α. Η Επιχείρηση σας ενημερώνει συγκεκριμένα για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της για την εξυπηρέτηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Η επεξεργασία εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

IΧ. Πού και για Πόσο Χρονικό Διάστημα Αποθηκεύονται τα Δεδομένα σας

Πού αποθηκεύονται: Τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα με ασφάλεια στους εξυπηρετητές (servers) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, σε εξυπηρετητές (servers) της Εταιρίας Φιλοξενίας στη Γερμανία και σε BACKUP σε χωριστό χώρο φυλασσόμενο και προφυλαγμένο με κλειδαριά στο οποίο έχει πρόσβαση αυστηρά και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης: Διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.

1.Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για είκοσι (20) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 2.Τα Βιογραφικά σημειώματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας ή πρόσληψης διαγράφονται/καταστρέφονται σε πέντε (5) έτη. 3.Οι Φωτογραφίες/βίντεο αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη και νωρίτερα μετά από ανάκληση της συγκατάθεσης. 4. Στοιχεία επικοινωνίας και λήψης newsletters για την προώθηση των υπηρεσιών και δράσεων της Επιχείρησης έως την ανάκληση της συγκατάθεσης και την διαγραφή τους.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των προσωπικών δεδομένων των οποίων έχετε αιτηθεί την ανάκληση επεξεργασίας ή περιορισμό αυτής.

ΧΙIΙ. Τρίτοι Συνεργάτες /Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω υποκειμένων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Εξωτερικός Λογιστής,  υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση της ιστοσελίδα, εξωτερικός γυμναστής.

XΧ. Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα συνεργαζόμενοι της Επιχείρησης οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας με την Επιχείρηση και επεξεργάζονται τα δεδομένα των υποκειμένων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του και σύμφωνα με τις εντολές του και τις σχετικές συμβάσεις.

Οι συνεργάτες της Επιχείρησης που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθεια

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Επιχείρησης. έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR) και το Ν.4624/2019.

ΧΧΙ. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Επιχείρησης. που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικό σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας καθώς και τους όρους των συμβάσεων συνεργασίας τρίτων επιχειρήσεων (υπεύθυνων επεξεργασίας). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα ανακοινώνουμε σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους.

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας αν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

ΧΧΙΙ. Διαδικασίες που εφαρμόζουμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Επιχείρησης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Η εκπρόσωπος και ιδρυτής , οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Επιχείρησης . αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας και Πολιτική cookies και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

XXIII. Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές μας υποχρεώσεις αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).

 1. Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
 2. Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
 3. Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 4. Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
 5. Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη Επιχείρηση φορέα με ένα λογικό μέσο,
 6. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για επικοινωνία, ανάρτηση φωτογραφιών /βίντεο ιστοσελίδα ή social media κ.α.).

ΙXΧ. Πώς να Ασκήσετε τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: somatostexni@gmail.com. Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Επιχείρησης ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ FITNESS BOUTIQUE, στην διεύθυνση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 21, Θεσσαλονίκη τηλ. 2311821951 υπόψη του Απόστολου Τζελέττα (το κινητό του τηλέφωνο)

Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη  της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

XΧΧ. Τροποποιήσεις της Παρούσας

Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Επιχείρησης ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα  μας https://somatostexni.com. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. 

Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτής.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο