ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟY

1η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ fitness boutique» (στο εξής «η Επιχείρηση») όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους ιδρυτές …………………… οι οποίοι διαχειρίζονται την ιστοσελίδα https://somatostexni.com (στο εξής «Ιστοσελίδα»). Η Επιχείρηση είναι μια επίσημη εμπορική επιχείρηση – γυμναστήριο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ή ατομικής σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος καθώς και on line coaching με ΑΦΜ ………….. Δ.Ο.Υ………….. Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Παύλου Μελά αριθ.18 Τ.Κ 54622 τηλέφωνο επικοινωνίας: 2311821951 email: somatostexni@gmail.com όπως αυτό αναλυτικά περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας (link).

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία: ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ fitness boutique
Διεύθυνση: Παύλου Μελά αριθ.21
Αριθμός τηλεφώνου: 2311821951
E-mail: somatostexni@gmail.com
Website: https://somatostexni.com

Νομοθεσία

1η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), το ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997, καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και άλλων συναφών διατάξεων με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας του ατόμου.

Ορισμοί

Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση και πλήρη κατανόηση της παρούσας πολιτικής μας, διαβάστε τους ορισμούς:

 1. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 2. «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 5. «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 6. «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 7. «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 8. «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 9. «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.
 10. «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση όπως νόμιμα εκπροσωπείται έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των χρηστών της ιστοσελίδας, των πελατών της, των εργαζόμενων, προμηθευτών και συνεργατών (όπως π.χ. φωτογράφο, διαχειριστής social media, εξωτερικός λογιστής κ.α.) για την επίτευξη και την άσκηση των δραστηριοτήτων και σκοπών της. Διαβάστε προσεκτικά προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα Πολιτική για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρησή μας, τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά σας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας https://somatostexni.com καθώς και την πραγματοποίηση σύνδεσης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε τμήματα του γυμναστηρίου ή επικοινωνίας με την Επιχείρηση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής από εσάς και την επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων:

 1. Όταν επισκέπτεστε και κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα όπως: τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για τη συσκευή σας, πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με άλλες σελίδες που επισκέπτεστε (π.χ. διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου, τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των clicks και τον τύπο της πλατφόρμα). Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 2. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και όποια τυχόν άλλη πληροφορία που εσείς κρίνετε απαραίτητο να επικοινωνήσετε.
 3. Όταν δημιουργήσετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (και κωδικό τον οποίο γνωρίζετε μόνο εσείς).
 4. Όταν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα ή στα social media της Επιχείρησης των προγραμμάτων μας ή εκδηλώσεων μας: Ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες, βίντεο, ιδιότητα.
 5. Όταν προβαίνουμε σε προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών μας: ανάρτηση φωτογραφίας/βίντεο με ή χωρίς ονοματεπώνυμο σας.
 6. Όταν συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας (newsletter): διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας αποστέλλετε.

Πώς λαμβάνουμε τα προσωπικά στοιχεία και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε

1η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε εμάς απευθείας από εσάς τους ίδιους είτε από την Google Analytics για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα σε αυτήν.
 2. Για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας https://somatostexni.com καθώς και την δημιουργία λογαριασμού ή σύνδεσης σε ήδη υπάρχων λογαριασμό ή επικοινωνία με την Επιχείρηση.
 3. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 4. Για την πραγματοποίηση δημιουργίας λογαριασμού και σύνδεσης σε αυτόν.
 5. Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και άσκηση των συμβατικών μας δικαιωμάτων.
 6. Για την προώθηση των υπηρεσιών με αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα ή στα social media φωτογραφιών ή βίντεο.
 7. Για να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης.
 8. Για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή.
 9. Για την επανέκδοση κωδικού πρόσβασης.
 10. Για τη συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις της Επιχείρησης.
 11. Συμμετοχή σας στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας.
 12. Διασφάλιση και άσκηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση στα πλαίσια της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της όπως ενδεικτικά αναφέρονται η εκπλήρωση των σκοπών της, η εύρυθμη λειτουργία της, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία συμφερόντων και τους σκοπούς της, προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης κ.α. και εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θα ενημερώνεστε πριν την επεξεργασία εγγράφως είτε στο email, ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, για τα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης προς εκπλήρωση των οποίων γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την αναγκαιότητα εκπλήρωσής τους, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης αυτών.

 1. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως θέματα υγείας και ασφάλειας όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών κ.α. Θα ενημερώνεστε εγγράφως είτε στο email, ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS/SSL, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τους κάτωθι:

 • Με την εταιρεία διαχείρισης και φιλοξενίας της Ιστοσελίδας …………………………..
 • Με το Meta Platforms, Inc., Instagram Inc., FB, …
 • Με την …………………. για την πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό καθώς και με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα
 • Σε οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, όταν υποχρεούμαστε από το νόμο (ΑΑΔΕ,…)

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε θα προωθηθεί στην ……….. που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η …………. είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της Επιχείρησής μας.

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της ……….. για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργησή του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε.

Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της ……….., θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς σχετικά με προσφορές σε προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς (π.χ. datacenter services, hosting services, backup services, παρόχους πληρωμών, marketing services κλπ). Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Διαφημιστικές εκστρατείες: Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις μας σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας, καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από την Google πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση τέτοιων cookies από προμηθευτές τρίτου μέρους πατώντας εδώ.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR), η νόμιμη βάση για τις επεξεργασίες των πληροφοριών που πραγματοποιούμε είναι οι παρακάτω:

 1. Η συγκατάθεσή σας στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Για την δημιουργία νέου λογαριασμού ή σύνδεση σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό,
  • Για να επικοινωνήσετε μαζί μας,
  • Όταν προβαίνουμε σε προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών μας: ανάρτηση φωτογραφίας/βίντεο με ή χωρίς ονοματεπώνυμο σας,
  • Όταν συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας (newsletter),
 2. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας.
 3. Η συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση (φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για τη λειτουργία γυμναστηρίων κ.α.)
 4. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 5. Η εκπλήρωση για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας του όπως η διαχείριση οφειλών, αποτελεσματική διοίκηση, ομαλή συνεργασία με μέλη, συνεργάτες.
 6. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, επιδημίες κ.λπ.).

Που και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) σε cloud της ………………. και προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με τη χρήση:

 1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε γενικά, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies).
 2. Τα δεδομένα σας για την δημιουργία νέου λογαριασμού ή σύνδεση σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό και επικοινωνία μαζί μας, μέχρι να επιλέξετε να διαγραφείτε από αυτό και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση.
 3. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και άσκηση των συμβατικών μας δικαιωμάτων σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, για 10 έτη από την λήξη της συνεργασίας μας. Το χρονικό διάστημα των 10 ετών παρατείνεται σε περίπτωση δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.
 4. Φωτογραφίες /βίντεο με ή χωρίς ονοματεπώνυμο σας αναρτημένα στην Ιστοσελίδα μας έως την διαγραφή τους και ανάκληση της συγκατάθεσης.

Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τεχνικά μέσα και διαδικασίες που εφαρμόζουμε για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας, όπως αναλύονται παρακάτω:

Τεχνολογία SSL: Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL (SecureSocketsLayer) για την ασφάλεια των πληροφοριών, των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών. Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) χρησιμοποιείται στις μέρες μας παγκοσμίως στο διαδίκτυο με σκοπό την πιστοποίηση των ιστοτόπων (websites) στους χρήστες του διαδικτύου καθώς και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των χρηστών και των διαφόρων servers. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό-κλειδί που απαιτεί την κρυπτογράφηση από το λογισμικό αποστολής όλων των πληροφοριών που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) καθώς και την αποκρυπτογράφησή τους από το λογισμικό αποδοχής, παρέχοντας έτσι προστασία σε προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση αυτό το μοναδικό κωδικό-κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο τη μεταφορά των πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Οι διάφοροι φυλλομετρητές (δηλ. browsers) όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και συστήνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην εκάστοτε ιστοσελίδα στην οποία θέλει ο χρήστης να περιηγηθεί. Υπάρχει, επίσης, ένας μηχανισμός που εξακριβώνει αυτόματα αν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά παρέχοντας επιπλέον προστασία.

Οι διακομιστές μας προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας καταγράφουν την IP του χρήστη και σε περιπτώσεις αποτυχημένων συνδέσεων το username σύνδεσης σε log files, μέσω συστημάτων ασφάλειας (firewalls, DDoS filters, http filters, SQL injection filters, στατιστικά επισκέψεων, Cloudflare services) και backup. Όλα τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για μικρά χρονικά διαστήματα στους διακομιστές μας με σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει πρόσβαση σε αυτά και μόνο σε περιπτώσεις για αποφυγή κακόβουλων ενεργειών.

Οι κωδικοί ασφαλείας του πελάτη: Ο Κωδικός Εισόδου (username/email) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (password) σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία κάθε φορά που τους εισάγετε στο σύστημα. Μπορείτε να αλλάζετε τον κωδικό ασφαλείας όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των πιο πάνω αναφερόμενων κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψής τους από τρίτους. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας ή αυτός έχει διαρρεύσει σε τρίτους θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την επιχείρηση, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση αυτού του κωδικού από άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Για λόγους ασφαλείας συστήνεται να αλλάζετε τον κωδικό σας σε συχνά χρονικά διαστήματα καθώς και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

Τοίχος προστασίας (firewall): Η πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρησης ελέγχεται από ένα τοίχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες απαγορεύοντας, ταυτόχρονα, την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρησης.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Όλοι οι συνεργάτες/τρίτοι και εκπρόσωπος της Επιχείρησης μας έχουν ενημερωθεί για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας, την Πολιτική Απορρήτου Επιχείρησης και την Πολιτική Cookies καθώς και τη φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από αυτήν καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη πολιτική για τα Cookies η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SOCIAL MEDIA)

Εάν για να συνδεθείτε σε κάποιο εργαλείο (tool) της Επιχείρησης (ιστότοπο, κ.λπ.) χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο όνομα χρήστη από κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα, το λογαριασμό σας στο Facebook) η Επιχείρηση θα καταγράψει όσα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι διαθέσιμα σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και η χρήση των συγκεκριμένων μέσων από εσάς θα σημαίνει ότι έχετε επιτρέψει ρητά την διαβίβαση όσων Προσωπικών Δεδομένων σας έχουν καταγραφεί από την Επιχείρηση μέσω του εργαλείου της.

Η Επιχείρηση ενίοτε διευκολύνει τη δημοσίευση (προσωπικών) δεδομένων μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το Facebook. Τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν δραστηριοποιήστε σε αυτά. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδεχομένως να επιφέρουν ορισμένες συνέπειες, μεταξύ άλλων και στην ιδιωτική ζωή σας ή σε αυτή των προσώπων των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα μοιράζεστε, όπως για παράδειγμα την αδυναμία διαγραφής μιας δημοσίευσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για τις δημοσιεύσεις σας. Η Επιχείρηση δεν θα φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτές.

Η Επιχείρηση μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των καθοδηγούμενων, συνεργατών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω υποκειμένων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Εξωτερικός Λογιστής, Εταιρία ελέγχου ασφάλειας, τεχνική εταιρία για την επίβλεψη και συντήρηση της ιστοσελίδας………………………….

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές μας υποχρεώσεις αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή):

 • Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
 • Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο,
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για την εγγραφή σας στο newsletter).

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: somatostexni@gmail.com. Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Επιχείρησης ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ FITNESS BOUTIQUE, στην διεύθυνση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 21, Θεσσαλονίκη τηλ. 2311821951 υπόψη του…………. Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

Τροποποιήσεις στη Πολιτική Απορρήτου

Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας https://somatostexni.com. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο